အခြေခံမူ (၁)
မြေ၊ ရေနှင့် သစ်တောများသည် အမှန်တကယ်ထိုမြေပေါ်တွင်နေထိုင်သူ၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်သူ၊ ထိုအရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် ၎င်းတို့၏ဘဝ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာများမှီခိုတည်ရှိသူများအတွက်သာ ဖြစ်ရမည်။

အခြေခံမူ (၂)
မြေသည် အမှန်တကယ် ထိုမြေပေါ်တွင်နေထိုင်သူ၊ လုပ်ကိုင်သူ၊ ၎င်းတို့၏ဘဝ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာများမှီခိုတည်ရသှိ ူများအတွက်သာဖြစ်သောကြောင့် ထိုအဓိကအခြေခံသည့်စည်းမျဉ်းအားဆန့်ကျင်ပြီး လုပ်ကိုင်သော မည်သည့်ဖွံ့ဖြိုးမှု (သ)ို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုမဆို ပြန်လည်ရပ်တန့်သင့်ပြီး မြေယာအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေး ယန္တရားများအားလုံးသည် ထိုအဓိကအခြေခံစည်းမျဉ်းအား လိုက်နာစောင့်ထိန်းရမည်။

အခြေခံမူ (၃)
ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ မြေယာပိုင်ဆိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များအပါအဝင် လွန်ခဲ့သောကာလမြေယာ တရားမမျှတမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်၊ မြေမဲ့ယာမဲ့ပြဿနာများကို ကုစားရန်နှင့် အနာဂတ်တွင် မြေကို ကုန်စည်သဖွယ် စုဆောင်းထိန်းချုပ်မှုများအား ရပ်တန့်ကာကွယ်ရန်၊ ဖြေရှင်းကုစားခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းနှစ်ရပ်လုံးအား တိုင်းတာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အလို့ငှာ မြေပိုင်ဆိုင်မှု အမြင့်ဆုံးပမာဏ သတ်မှတ်ရမည်။

အခြေခံမူ (၄)
ကွဲပြားမှုများစွာရှိသော ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ မြေယာလုပ်ပိုင်ခွင့်စနစ်များနှင့် စိုက်ပျိုးရေးစနစ်များကို အသိအမတှ ်ပြုရန်၊ မြေယာပေါ်တွင် လုပ်ကိုင်စားသောက်သူ၊ နေထိုင်သူများအနေနှင့် ထိုမြေနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်နှင့် အသုံးပြုခွင့်များတွင် ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များအား လေးစားရန်နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်အရ အသိအမှတ်ပြုကျင့်သုံးရန် လိုအပ်သည်။

အခြေခံမူ (၅)
မြေ၊ သစ်တော၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းသည် ဂေဟစနစ်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲများ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ရေး၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုအား ထိန်းညှိနိုင်ရေးတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပလ် ျက်ရှိပြီး ကျန်းမာရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုနှင့် အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုတို့အပါအဝင် ဒေသခံ ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ရိုးရာအစဉ်အလာများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြေယာနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ၎င်းတို့ကို မပါမဖြစ် အခြေခံအကြောင်းရင်းများအဖြစ် ထည့်သွင်းပါဝင်စေရမည်။

စစ်မှန်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှုများဖြင့် မြေနှင့် သစ်တောများ၊ မြစ်များနှင့်အင်းအိုင်များ၊ ငါးမျိုးစိတ်များနှင့် မျိုးစေ့များသည် ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ အကျိုးအမြတ်အတွက် ရောင်းကုန်အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်မဟုတ်ပါ။

အခြေခံမူ (၆)
အခြေခံလူထုလူတန်းစားများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၊ အမျိုးသမီးများအားလုံး အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဒေသများတွင် နေထိုင်သူများ၏ အခြေခံနို်ငငံသားနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများ၊ လွတ်လပ်ခွင့်များကို လေးစားရမည်။