ဖတ်စာ

ရေးသားပြုစုသူ – Jennifer Franco, Jun Borras

ဤဖတ်စာသည် မြေနှင့် သယံဇာတနိုင်ငံရေးအတွင်းမှ အရေးကြီးသည့်စကားလုံး ငါးလုံး (5Rs) အကြောင်းဖြစ်သည်။ စကားလုံးငါးလုံးဆိုသည်မှာ – အသိအမှတ်ပြုခြင်း (Recognition)၊ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း (Restitution)၊ ပြန်လည်ဝေငှခြင်း (Redistribution)၊ ပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်း (Regeneration) နှင့် ကိုယ်စားပြုခြင်း/ခုခံတွန်းလှန်ခြင်း (Representation/Resistance) ဟူသည့် အခြေခံသဘောတရားများကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဖတ်စာသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွင်း အခြေခံလူတန်းစားများ၏ မြေနှင့် သယံဇာတဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များအတွက် အဆိုပါအခြေခံသဘောတရား ငါးခုကို အခြေတည်၍ ပုံဖော်စဉ်းစားထားခြင်းဖြစ်သည်။

မူရင်းဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှုရန် – https://www.tni.org/en/publication/the-5rs-in-myanmar


ဖတ်စာ အပြည့်အစုံကို ရယူရန် – (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။